go to available course หลักสูตรที่เปิด go to price ราคาหลักสูตร go to place สถานที่อบรมgo to apply process ขั้นตอนการสมัคร go to course table download ดาวน์โหลดตารางอบรมgo to course table downloadProfile บริษัทวีที เทคโนโลยี

หลักสูตร Oracle สำหรับผู้เรียนรายบุคคล

Calender 2014>>

Schedule 2014>>

หลักสูตรที่เราเปิดสอนสำหรับผู้เรียนแบบรายบุคคลมีดังนี้

 • SQL Fundamentals I
 • SQL Fundamentals II
 • PL/SQL Fundamentals
 • PL/SQL Program Units
 • Advanced PL/SQL
 • SQL Tuning
 • Database Administrator Workshop I
 • Database Administrator Workshop II
 • Performance Tuning
 • RAC
 • Oracle Forms Developer
 • Oracle Reports Developer

(สามารถดูหลักสูตรอื่นๆสำหรับการอบรมแบบ In-house ได้ที่นี่)

บริษัท วีที เทคโนโลยี จำกัด ได้ดำเนินงานธุรกิจ IT support ในด้าน Oracle Software ซึ่งรวมไปถึงการจัดฝึกอบรมให้กับบุคคลากรของบริษัทและองค์กรต่างๆ

และนอกจากนั้น ขณะนี้เรายังเปิดสอนบุคคลทั่วไป ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานบริษัท ที่บางครั้งทางบริษัทไม่ได้มีความประสงค์ที่จะอบรม Oracle ให้กับพนักงานจำนวนมาก แต่ต้องการให้พนักงานอบรมเพียง 1 - 2 คนเท่านั้น หรือนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจอยากเรียน Oracle เพื่อความรู้เพิ่มเติ่ม หรือเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการทำงานกับ Oracle Database

ระบบการเรียนการสอนใช้ระบบ Tutor เน้นความรู้ 80 %หลักที่พบในการทำงานจริง เน้นที่จำเป็นต้องใช้จริง ๆ และสามารถใช้ Google ช่วยเหลือสำหรับงานส่วนเสริมได้

ด้วย style ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับผู้สอน ประกอบกับให้ผู้เรียนได้มีเวลาทำ lab ภาคปฏิบัติอย่างจุใจ เพื่อให้สามารถกลับไปปฏิบัติงานต่อได้ทันที

โดยสามารถตั้งคำถามหรือนำปัญหามาหารือทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนไปแล้ว รวมทั้งมีบริการไปให้คำปรึกษานอกสถานที่ฟรีตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ผู้เรียนสามารถมาเรียนหลักสูตรเดิมเพื่อทบทวน หรือชดเชยวันที่ขาดหายไปในระหว่างการอบรมได้ฟรี ตามตารางอบรมถ้ายังมีที่ว่างเพียงพอ

SQL Fundamentals

หลักสูตรภาษา SQL มีสองระดับ คือ SQL Fundamentals I และ SQL Fundamentals II

SQL Fundamentals I

หลักสูตร SQL Fundamentals I เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาภาษา SQL ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้เพื่อจัดการระบบฐานข้อมูลส่วนใหญ่รวมทั้ง Oracle หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จะเพิ่มความสามารถในการทำงานกับ Database Oracle และยังเหมาะกับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาู้เพิ่มเติมเพื่อการนำไปใช้งาน Oracle Database ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ SQL Fundamentals ยังเป็นวิชาพื้นฐานที่ใช้ในการสอบ Oracle Certified ทั้งสาย DBA และ Developer

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 10g SQL Fundamentals I >>

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 11g SQL Fundamentals I >>

ตารางการอบรม

ชื่อวิชา
เวอร์ชั่น
วันที่
Oracle Database SQL Fundamentals I  
10g/11g
20 - 22 ตุลาคม 2557

SQL Fundamentals II

หลักสูตร SQL Fundamentals II เป็นหลักสูตรที่สอนการใช้เทคนิคขั้นสูงในการเขียนภาษา SQL เพื่อการทำงานร่วมกับ Database อย่างมีเงื่อนไขซับซ้อนยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้ภาษา SQL ในการทำงานที่ซับซ้อน เช่น การควบคุมสิทธิ์ของ user, การจัดการกับ object ของ schema ต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น, การจัดการกับ Index ให้เหมาะสมกับข้อมูลนั้นๆ

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 10g SQL Fundamentals II >>

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 11g SQL Fundamentals II >>

ตารางการอบรม

ชื่อวิชา
เวอร์ชั่น
วันที่

PL/SQL

ภาษา PL/SQL นั้น พัฒนาโดย Oracle เพื่อเป็นส่วนเสริมในการใช้คำสั่ง SQL ให้ทำงานแบบ procedural กับฐานข้อมูล ซึ่ง PL/SQL ถือว่าเป็นเครื่องมือใช้พัฒนาระบบงานที่เพิ่มความสามารถให้กับการใช้ SQL ใน Oracle ได้เป็นอย่างดี

PL/SQL Fundamentals

หลักสูตร PL/SQL Fundamentals เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นหรือมีความสนใจในการที่จะพัฒนา Application ของ Oracle

นอกจากนี้ PL/SQL Fundamentals I ยังเป็นวิชาพื้นฐานที่ใช้ในการสอบ Oracle Certified ทั้งสาย DBA และ Developer เช่นเดียวกับหลักสูตร SQL Fundamentals I

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 10g PL/SQL Fundamentals >>

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 11g PL/SQL Fundamentals >>

ตารางการอบรม

ชื่อวิชา
เวอร์ชั่น
วันที่
Oracle Database PL/SQL Fundamentals  
10g/11g
2 - 3 ตุลาคม 2557

PL/SQL Program Units

หลักสูตร PL/SQL Program Units เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก PL/SQL Fundamentals เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นหรือมีความสนใจในการที่จะพัฒนา Application ของ Oracle และ PL/SQL Program Units ยังเป็นวิชาที่ใช้ในการสอบ Oracle Certified Professional ในสาย Developer ด้วย

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 10g PL/SQL Program Units >

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 11g PL/SQL Program Units >

ตารางการอบรม

ชื่อวิชา
เวอร์ชั่น
วันที่
Oracle Database PL/SQL Program Units  
10g/11g
28 - 30 กรกฏาคม 2557

Advanced PL/SQL

หลักสูตร Advanced PL/SQL เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก PL/SQL Program Units เหมาะสำหรับผู้ที่พัฒนา Application ของ Oracle และ PL/SQL มาเป็นเวลาพอสมควร และต้องการปรับปรุงวิธีการทำงานของโปรแกรมให้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถใช้ feature ใหม่ ๆ ของ PL/SQL ได้อีกด้วย

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 11g Advanced PL/SQL >

ตารางการอบรม

ชื่อวิชา
เวอร์ชั่น
วันที่

Oracle Database SQL Tuning

เป็นหลักสูตรการใช้คำสั่ง SQL ขั้นสูงเพื่อที่จะทำให้เราสามารถควบคุมการเขียนคำสั่ง SQL ให้มีผลกระทบกับ Performance ในทางไม่ดีกับ Database ให้น้อยที่สุด ซึ่งในหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก SQL Fundamantals I , II

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 10g SQL Tuning >>

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 11g SQL Tuning >>

ตารางการอบรม

ชื่อวิชา
เวอร์ชั่น
วันที่

Oracle Database Administrator Workshop

Oracle Database Administrator Workshop หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเป็น Oracle Administrator อย่างมืออาชีพโดยเฉพาะ มี 2 ระดับ คือ Administrator Workshop I และ Administrator Workshop II ผู้ต้องการสอบได้ Oracle Certified Professional (OCP) จะต้องสอบหลักสูตรทั้งสองนี้ผ่าน

Oracle Database Administrator Workshop I

หลักสูตร Oracle Database Administrator Workshop I เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องมาจาก SQL Fundamentals I ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นในการที่จะเป็น Oracle DBA

สำหรับผู้ที่สนใจจะสอบ Oracle Certified Associate (OCA) หลักสูตรนี้เป็นวิชาสุดท้ายของ Oracle Certified นี้ โดยจะต้องสอบ SQL Fundamentals I หรือ PL/SQL Fundamentals I กับ Oracle Database Administrator Workshop I นี้ หรืออาจเรียกว่าเป็นหลักสูตรเตรียมสอบ OCA

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 10g Administrator Workshop I >>

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 11g Administrator Workshop I >>

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 12c Administrator Workshop I >>

ตารางการอบรม

ชื่อวิชา
เวอร์ชั่น
วันที่
Oracle Database Administrator Workshop I  
10g/11g
4 - 8 สิงหาคม 2557
Oracle Database Administrator Workshop I  
12c
21 - 25 กรกฏาคม 2557

Oracle Database Administrator Workshop II

หลักสูตร Oracle Database Administrator Workshop II เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องมาจาก Oracle Database Administrator Workshop I ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจการใช้งาน Oracle Database ในระดับหนึ่ง และมีความต้องการที่จะเจาะลึกในการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพของ Oracle Database มากขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจจะสอบ Oracle Certified Professiona (OCP) หลักสูตรนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นวิชาเตรียมสอบ OCP โดยผู้สอบจะต้องสอบ SQL Fundamentals I หรือ PL/SQL Fundamentals I , Oracle Database Administrator Workshop I และ Oracle Database Administrator Workshop II นี้เป็นหลักสูตรสุดท้าย รวมแล้วการสอบ Oracle Certified Professional (OCP) ต้องสอบ 3 วิชานี้

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 10g Administrator Workshop II >>

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 11g Administrator Workshop II >>

ตารางการอบรม

ชื่อวิชา
เวอร์ชั่น
วันที่

Oracle Database Performance Tuning

เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ในด้านของการ Tune Database เพื่อที่จะให้ Database ของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการที่จะศึกษาเรียนรู้ เราควรจะต้องมีความรู้ของ Admin Workshop I เสียก่อน และหลักสูตรนี้สามารถนำไปสอบ Oracle Certifiedได้

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 10g Performance Tuning >>

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 11g Performance Tuning >>

ตารางการอบรม

ชื่อวิชา
เวอร์ชั่น
วันที่
Oracle Database Performance Tuning  
10g/11g
25 - 29 สิงหาคม 2557

Oracle Database RAC

เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ในด้านของการทำ RAC (Real application Cluster) ซึ่งจะทำให้เราสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่องมาใช้เป็น server ร่วมกัน เพื่อที่จะให้ Database ของเราทำงานได้มากขึ้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงของฐานข้อมูล Oracle ในการที่จะศึกษาเรียนรู้ เราควรจะต้องมีความรู้ของ Admin Workshop I เสียก่อน และหลักสูตรนี้สามารถนำไปสอบ Oracle Certifiedได้

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 10g RAC >>

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 11g RAC >>

ตารางการอบรม

ชื่อวิชา
เวอร์ชั่น
วันที่
Oracle Database Real Application Cluster  
10g/11g
6 - 10 ตุลาคม 2557

Oracle Forms Developer

หลักสูตร Oracle Forms Developer เป็นเครื่องมือในการสร้าง Aplication ในรูปแบบ Forms จุดเด่นคือ มี Wizard ช่วยในการสร้างให้รูปแบบตรงกับข้อมูล มีการ insert,update,delete และ check constains ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมเอง และใช้สำหรับปรับแก้ไข Forms สำหรับ Oracle Application 11g ด้วย

การสอบ Oracle Forms Developer จัดเป็น Oracle Certified Professional (OCP)

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle 10g Forms Developer >>

ตารางการอบรม

ชื่อวิชา
เวอร์ชั่น
วันที่

Oracle Reports Developer

หลักสูตร Oracle Reports Developer เป็นเครื่องมือในการสร้าง Aplication ในรูปแบบ Reports จุดเด่นคือ มี Wizard ช่วยในการสร้างรายงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้ template ให้สวยงามได้ สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมรายงานเพิ่มเติมโดยใช้ภาษา PL/SQL ได้ และใช้สำหรับปรับแก้ไข Reports สำหรับ Oracle Application 11g ด้วย

การสอบ Oracle Reports Developer จัดเป็น Oracle Certified Professional (OCP)

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle 10g Reports Developer >>

ตารางการอบรม

ชื่อวิชา
เวอร์ชั่น
วันที่

ราคาต่อหลักสูตร

 • SQL และ PL/SQL Fundamentals : 9,000 บาท ต่อคน
 • PL/SQL Programe Units : 12,000 บาท ต่อคน
 • Advanced PL/SQL : 12,000 บาท ต่อคน
 • Database Administrator Workshop I : 17,000 บาท ต่อคน
 • Database Administrator Workshop II : 20,000 บาท ต่อคน
 • Oracle Database Performance Tuning : 22,000 บาท ต่อคน
 • Oracle Database SQL Tuning : 15,000 บาท ต่อคน
 • Oracle Database Real Application Cluster: 25,000 บาท ต่อคน
 • Oracle Forms Developer : 20,000 บาท ต่อคน
 • Oracle Reports Developer : 20,000 บาท ต่อคน

หมายเหตุ

 • สำหรับผู้เรียนที่ทางบริษัทส่งมา หากท่านสมัครเรียนตั้งแต่ 2 คอร์สขึ้นไป บริษัทเรายินดีบริการตรวจสุขภาพ database ให้ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กรุณาแจ้งความต้องการมาพร้อมการสมัครเรียน)
 • ไม่รวม VAT 7% ไม่รวมค่าเดินทางของวิทยากรสำหรับ Customized Course
 • หลังจบการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับใบ Certified รับรองการผ่านการอบรมจากบริษัท

สถานที่อบรม

ห้องอบรมโรงเรียนภาษาและธุรกิจการบินฟ้าใส
ที่อยู่ 44/3 ชั้น 2 ซ.อโศก ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

map to VT Training Center

หรือตามตกลงสำหรับ Customized Course

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกแบบฟอร์มสมัครเรียน หรือคลิกที่นี่
 • รอการติดต่อ หรือโทรมายืนยันการสมัครที่เบอร์ 02-594-5185,089-521-7730 ติดต่อคุณศลิษวรรณ(ไอซ์)
 • ชำระเงินหลังยืนยันการสมัครเรียบร้อย โดยโอนเงินเข้าบัญชีี บริษัท วีที เทคโนโลยี จำกัด
  ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
  SCB ไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซาแกรนด์พระราม9 403-0-52994-7
  KBANK กสิกรไทย สาขาย่อย เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 726-2-63555-9

ดาวน์โหลดตารางการอบรม

สามารถ Download ตารางการอบรมได้ที่นี่

OT2T Oracle Trip to Train

OT2T หรือ Oracle Trip to Train คือโครงการอบรม Oracle ที่บวกการฝึกอบรมและการท่องเที่ยวพักผ่อนเข้าด้วยกัน กล่าวคือเราจะจัดการอบรม Oracle ที่โรงแรมหรือรีสอร์ทที่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ กาญจนบุรี เขาใหญ่ เป็นต้น

When Oracle Training meets a Trip

The program called "Oracle Trip to Train" is an Edutainment Program that may satisfy you and your organization. It provides you the accommodations and Oracle Training Courses which take place at leading hotels and resorts in famous travelled regions of Thailand such as Bangkok, Phuket, Chiang Mai, Kaoyai National Park and many great tourist area.

The interesting part is after finishing the course, our licensed guides will lead you to relaxing the wonderful natural place (sea, beach, island, river, forest, and mountain) and Thai's fasinating cultures (Water War Festival, Floating Market).

OT2T sample place 1

โปรแกรมนี้จะเป็นศูนย์กลางชุมชนผู้สนใจ Oracle ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับการอำนวยความสะดวกสบาย ทั้งในส่วนของการจัดการอบรม Oracle พร้อมด้วยที่พักและอาหาร

OT2T sample place 2

และหลังจบการอบรม Oracle แต่ละคอร์สก็จะเป็นเวลาของการเที่ยวพักผ่อนของผู้เข้าอบรมทุกท่าน นำสู่สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำโดยไกด์มืออาชีพ เป็นเวลา 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับการตกลงกันตามแต่ละ trip

OT2T sample place 3

สำหรับผู้สนใจ กรุณาติดตามความเคลื่อนไหวที่นี่

OT2T Program Fee : It is guaranteed that after finishing the course, you will gain new useful knowledge of Oracle along with pleasure travel experiences here in Thailand with price lower than Oracle Training in your country.

Contact us for more information.

หลักสูตรที่เปิดอบรมรายบุคคล

หากต้องการ Customize Course
โทร 02 594 5185,089-521-7730

go to apply for course